Aprenentatge competencial

Peça a peça

Mètode globalitzat

Peça a peça és un projecte educatiu en el qual professors i alumnes assumeixen el màxim paper a través d'un enfocament competencial que connecta la realitat personal i social propera als alumnes en la qual destaquen dos elements bàsics: investigació i aprener fent, tot això a partir d'una seqüenciació de continguts coherent i coordinada entre totes les àrees al llarg de l'etapa de Primària.

Les claus de Peça a peça són:

Metodologia
L'aprenentatge basat en reptes és una de les metodologies més motivadores. Es basa en l'aprenentatge competencial i dóna sentit pràctic als coneixements adquirits vinculant-los amb l'entorn personal, familiar i social dels alumnes.
Pla lingüístic
Organitzat, seqüenciat i integrat en totes les àrees de coneixement, contribueix al desenvolupament de les habilitats orals i escrites i a l'aprenentatge dels diferents aspectes relacionats amb l'ús del llenguatge.
Desenvolupament del pensament
Les estratègies de pensament fomenten la competència per aprendre a aprendre perquè contribueixen a que els estudiants prenguin consciència dels seus processos mentals i actuïn de manera reflexiva i crítica.
Aprenentatge cooperatiu
L'aplicació de tecnologia cooperativa promou l'aprenentatge, augmenta la participació i el sentit de responsibilitat dels alumnes generant capacitats de comunió i cooperació.
Educació emocional
Peça a peça ofereix situacions d'aprenentatge seqüenciades en tots els àmbits que atenen el creixement personal i social dels alumnes, perquè siguin conscients de les emocions i puguen comprendre'ls, controlar-los i modificar-los.
Cultura emprenedora
Aquest projecte promou les diferents habilitats del emprenediment en les seves tres dimensions: personal, social i productiu, de manera transversal, en tots els àmbits, a través d'una seqüència progressiva d'activitats al llarg de l'etapa.
TIC i TAC
Aquest projecte integra l'ús de TIC com a recurs per obtenir informació, seleccionar-la i utilitzar-la per a una finalitat específica, per desenvolupar la ciutadania digital i les habilitats per al utilitzar les TIC per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC).
Avaluació
Peça a peça incorpora que permeten als alumnes participar en l'avaluació del seu aporenentatge analitzant el que han après i com ho han après, acompanyant la seva anàlisi amb l'ús d'instruments que faciliten una valoració objectiva.

Partint d'aquest enfocament, i de manera flexible, el projecte ofereix la possibilitat d'incorporar metodologies actives, estratègies cooperatives, hablitats personals i socials per a la gestió de les emocions i el desenvolupament de l'emprenedoria, apostant per la igualtat i inclusió. De la mateixa manera, és prioritari proposar metodologies que generen estrategies de pensament que ajuden als alumnes a memoritzar, recordar, analitzar i valorar el seu propi aprenentatge.

Peça a peça és un projecte educatiu flexible en el qual professors i alumnes tenen un paper real que posa en joc les estratègies més adequades per aconseguir aprenentatges competencials.

Més Peça a peça
Més projectes educatius

Peza a peza

O proxecto educativo curricular para Primaria en galego.
Mira o proxecto

Pieza a Pieza

Proyecto educativo curricular para Primaria en castellano. 
Mira el proyecto

Piezaz Pieza

Lehen Hezkuntzarako hezkuntza proiektu curricularra euskaraz.
Begiratu proiektuari

Peza a peza

O proxecto educativo curricular para Primaria en galego.
Mira o proxecto

Pieza a Pieza

Proyecto educativo curricular para Primaria en castellano. 
Mira el proyecto

Piezaz Pieza

Lehen Hezkuntzarako hezkuntza proiektu curricularra euskaraz.
Begiratu proiektuari
Llibres de text i recursos didàctics
Materials de Peça a peça
Utilitza els següents filtres per a trobar tots els llibres de text, materials educatius i recursos didàctics per a l'alumnat i per al professorat, que componen aquest projecte educatiu:

       

      Sin resultados